Залишити відгук
Професіоналізм
Вхід/Реєстрація

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Ці Правила використання Cервісу (надалі – Правила) визначають порядок та умови надання юридичних послуг за допомогою комп’ютерної програми «BitlexBot» (надалі - Сервіс).
Комп’ютерна програма «BitlexBot» представляє собою спеціальну програму, яка автоматично виконує дії щодо прийняття в роботу та оплати послуг щодо юридичного аналізу договорів та надання юридичних консультацій відповідно до заданого алгоритму із використанням інтерфейсу служби миттєвих повідомлень «Telegram».
Сервіс доступний виключно на офіційному Telegram-каналі @BitlexBot.
1.2. Сервіс надається ТОВ «ЮРІМЕКС ОНЛАЙН», ЄДРПОУ 39616731 (надалі – Виконавець), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 2/1, оф. 18.
1.3. Право на використання Сервісу має особа (надалі – Користувач), що:
1.3.1. наділена необхідним обсягом дієздатності на вчинення дій, передбачених Правилами;
1.3.2. надала згоду на обробку персональних даних;
1.3.3. оплатила вартість юридичних послуг.
1.4. Перед початком використання Сервісу Користувач зобов’язаний ознайомитись та погодитись із Правилами.
1.5. Факт використання Сервісу свідчить про повну і безумовну згоду Користувача із умовами Правил.
1.6. Контент Сервісу доступний українською мовою. 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ АНАЛІЗУ ДОГОВОРУ 2.1. Сервіс надає можливість Користувачу направити Виконавцю договір та отримати від нього оплатний юридичний аналіз цього договору або його частини.
2.2. Договір направляється Виконавцю виключно через Сервіс у формі текстового або графічного файлу (надалі – договір). Текстовий або графічний файл із договором може направлятися Виконавцю через Сервіс у вигляді архіву.
2.3. Положення договору повинні бути викладені українською або російською мовою. У випадку направлення договору, положення якого викладено більше, ніж однією мовою, Виконавець здійснює юридичний аналіз лише положень, викладених українською або російською мовою.
2.4. На власний розсуд Виконавець має право вимагати додаткової оплати за надання послуг або відмовитись від їх надання, коли:
2.4.1. положення договору викладено не українською або російською мовою;
2.4.2. кегель тексту договору менше 10 пунктів;
2.4.3. сторінки договору не відповідають стандарту розміру паперу А4.
2.5. Виконавець має право відмовитись від надання послуг, коли:
2.5.1. Користувачем не була здійснена оплата у повному розмірі;
2.5.2. файл із договором пошкоджений;
2.5.3. текст договору нечитабельний.
2.6. У випадку оплати Користувачем юридичного аналізу сторінок у кількості меншій, ніж є у договорі, Виконавець здійснює юридичний аналіз тієї кількості сторінок, що оплачена, по порядку починаючи з першої.
2.7. Юридичний аналіз договору Виконавцем передбачає:
2.7.1. перевірку положень договору на відповідність законодавству України;
2.7.2. опис ризиків, які можуть виникнути через недоліки умов договору;
2.7.3. надання пропозицій щодо вдосконалення умов договору з метою захисту інтересів Користувача;
2.7.4. надання Користувачу відповіді не більше, ніж на п’ять (5) запитань, що стосуються змісту договору.
2.8. Виконавець не оформлює, не вносить зміни до положень договору, не складає проекти договорів, не формулює положення договору за побажаннями Користувача, а також не надає через Сервіс послуги, що не передбачені пунктом 2.7 Правил.
2.9. Строк юридичного аналізу договору складає двадцять чотири (24) години. У виняткових випадках, з урахуванням об’єму і складності надання юридичних послуг, Виконавець може продовжити цей строк, але не більше, ніж на двадцять чотири (24) години.
2.10. Виконавець не знає і не може знати наміри сторін при укладені договору. Тому, якщо Користувач не надасть Виконавцю додаткову інформацію стосовно умов договору, тоді тлумачення його положень здійснюється виключно шляхом логічної і буквальної інтерпретації.
2.11. Виконавець за вибором Користувача направляє висновок за результатами юридичного аналізу договору через офіційний Telegram-канал @BitlexBot або на електрону пошту Користувача. 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ 3.1. Сервіс надає можливість Користувачеві задати питання юридичного характеру (далі - питання) Виконавцю та отримати від нього платну юридичну консультацію щодо заданого питання.
3.2. Питання направляється Виконавцю виключно через сервіс у формі текстового повідомлення, текстових та/або графічних файлів. Файли можуть направлятися Виконавцю у вигляді архіву.
3.3. Текст питання повинен бути викладений українською або російською мовою. У разі направлення текстового повідомлення, текстового і/або графічного файлу, текст яких викладено більше, ніж на одній мові, Виконавець надає юридичну консультацію виключно українською мовою.
3.4. На свій розсуд Виконавець має право вимагати додаткової оплати за надання послуг або відмовитися від їх надання, в наступних випадках:
3.4.1. користувачем було задано кілька запитань щодо різних юридичних аспектів, що вимагає надання окремих юридичних консультацій по кожному з них;
3.4.2. описана Користувачем ситуація вимагає вивчення міжнародного законодавства або законодавства інших країн.
3.4.3. текст питання Користувача викладено не українською або російською мовою;
3.4.4. користувач має потребу в наданні консультації на іноземній мові;
3.5. Виконавець має право відмовитися від надання юридичної консультації, в наступних випадках:
3.5.1. користувачем не була здійснена оплата в повному розмірі;
3.5.2. текстовий файл з питанням пошкоджений;
3.5.3. користувач нечітко сформулював питання;
3.5.4. питання має неюридичний характер;
3.5.5. питання стосується законодавства невизнаних в установленому порядку Україною держав;
3.5.6. питання полягає в отриманні рекомендацій від Виконавця щодо здійснення Користувачем злочину(ів);
3.6. Надання юридичної консультації передбачає:Надання юридичної консультації передбачає:
3.6.1. вивчення описаної ситуації і уточнення супутньої інформації;
3.6.2. підготовку відповіді на поставлене запитання з посиланнями на норми чинного законодавства і, при необхідності, на судову практику;
3.6.3. формулювання висновків та/або рекомендацій юриста по заданому питанню;
3.6.4. надання відповідей на питання Користувача уточнюючого характеру щодо тексту юридичної консультації.
3.7. Надана Виконавцем юридична консультація ґрунтується виключно на нормах чинного законодавства. Виконавець не має права пропонувати Користувачеві варіанти дій, які є завідомо незаконними.
3.8. Термін надання юридичної консультації становить двадцять чотири години з моменту оплати послуги та уточнення всіх обставин справи. У виняткових випадках, з урахуванням обсягу і складності надання юридичних послуг, Виконавець може продовжити цей строк, попередньо попередивши про це Користувача, але не більше ніж на сімдесят дві (72) години.
3.9. Виконавець не знає і не може знати бажаного правового результату Користувача. Тому, якщо Користувач не надасть Виконавцю додаткову інформацію, тоді тлумачення суті питання і бажаних правових наслідків здійснюється шляхом логічної і буквальної інтерпретації.
3.10. Виконавець за вибором Користувача направляє юридичну консультацію по заданому питанню через офіційний Telegram-канал @BitlexBot або на електронну пошту Користувача. 4. ОПЛАТА 4.1. Оплата за надані юридичні послуги встановлюється виходячи з кількості сторінок договору.
4.2. Розмір оплати визначається Виконавцем на офіційному веб-сайті Сервісу: https://www.bitlex.ua/bitlexbot
4.3. Вартість надання юридичної консультації складає триста (300) гривень.
4.4. Сервіс автоматично формує і направляє Користувачу рахунок, платіж за яким проводиться одним із провайдерів платіжних послуг, що співпрацюють із службою миттєвих повідомлень «Telegram».
4.5. Виконавець не здійснює обробку даних пов’язаних із проведенням платежів, зокрема реквізитів платіжної картки чи рахунку Користувача. 5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 5.1. Згода Користувача на обробку персональних даних надається шляхом вибору опції «ТАК» на відповідне запитання Сервісу щодо здійснення обробки його персональних даних Виконавцем.
5.2. Виконавець є володільцем персональних даних Користувача, до яких належать:
5.2.1. ім’я фізичної особи;
5.2.2. номер телефону;
5.2.3. електрона пошта.
5.3. Виконавець може автоматично збирати не особисту інформацію Користувача (інформація, яка не дозволяє прямо чи опосередковано ідентифікувати особу), таку як тип інтернет-браузера, операційної системи, дії Користувача із Сервісом. Виконавець також може об'єднувати отримані від Користувача дані.
5.4. Виконавець збирає персональні дані про Користувача з метою:
5.4.1. укладення і виконання правочинів щодо надання юридичних послуг;
5.4.2. обміну інформацією між Виконавцем та Користувачем, в тому числі з питань користування Сервісом або проведення дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв'язку
Виконавець забезпечує Користувачу можливість відмовитись (відписатись) від отримання SMS, листів на електронну пошту та Web push повідомлень з інформацією про діяльність Виконавця.
5.4.3. адаптації маркетингових і рекламних заходів та контролю загальної і індивідуальної активності Користувачів.
5.5. Строк зберігання персональних даних Користувача складає один (1) рік з моменту останнього використання Користувачем Сервісу.
5.6. Особисті немайнові права на персональні дані Користувача є невід'ємними і непорушними. Користувач має усі права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» та іншими законодавчими актами, зокрема:
5.6.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
5.6.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
5.6.3. на доступ до своїх персональних даних;
5.6.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5.6.5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
5.6.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
5.6.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
5.6.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
5.6.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
5.6.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
5.6.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
5.6.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
5.6.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
5.7. Виконавець має право передати персональні дані Користувача виключно сервісам масових розсилок SMS, листів на електронну пошту та іншим сервісам, що забезпечують використання маркетингових інструментів. Поширення персональних даних без згоди Користувача, допускається у випадках, визначених чинним законодавством України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані, рішенням суду.
5.8. Виконавець залишає за собою право надавати знеособлені дані будь-яким третім особам.
5.9. Порядок обробки даних пов’язаних із проведенням платежів встановлюється провайдерами платіжних послуг, що провели розрахунок між Користувачем і Виконавцем. 6. ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ 6.1. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови Правил, не повідомляючи про це Користувача. Зміни до Правил вступають у силу з моменту їх розміщення/публікації на офіційному веб-сайті Сервісу: https://www.bitlex.ua/uk/bitlexbot/terms
6.2. Користувач повинен припинити використання Сервісу, якщо він не погоджується зі змінами до Правил. Продовження використання Сервісу після розміщення/публікації змін до Правил значитиме підтвердження Користувачем таких змін та його згоду на виконання умов Правил в новій редакції. 7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 7.1. Під час використання Сервісу додатково можуть вимагатись комп’ютерні програми, сервіси або відбуватись посилання на сайти третіх осіб.
7.2. Виконавець не контролює та не несе відповідальності за відносини Користувача із третіми особами та за контент цих комп’ютерних програм і сайтів, що можуть бути доступні через Сервіс. Користувач зобов’язаний ознайомитись із політикою конфіденційності та правилами використання комп’ютерних програм, сайтів третіх осіб, що відвідується Користувачем або завантажується ним. 8. КОНТАКТИ 8.1. Користувач має право звернутися до Виконавця з приводу запитань, що виникають у зв’язку із використанням Сервісу чи умов Правил шляхом дзвінка за номером телефону, направлення повідомлення на електронну адресу чи листа на поштову адресу, що вказані на офіційному веб-сайті Сервісу: https://www.bitlex.ua/uk/bitlexbot
8.2. Користувачу надається можливість звернутися до Виконавця на офіційному Telegram-каналі @BitlexBot, обравши опцію «НАПИСАТИ НАМ».