ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Мені 17 років, 1 жовтня мені виповнюється 18. Питання пов'язане з військовою службою. Я ніде не вчуся. Моя мета в тому, щоб після 18 років мене не чіпали у військкоматі 2 роки. Цікавлять будь-які способи досягнення цієї мети.

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення та повідомляється таке.

Відповідно до статті 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Наразі в Україні діє особливий період, який накладає певні особливості проходження військової служби, а також проведення призову.

 1. Оскільки Вам зараз 17 років, зазначимо таке.

До призовних дільниць щороку протягом січня - березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться районними (міськими) військовими комісаріатами за місцем проживання.

Якщо Ви ще не приписані до певного військового комісаріату, у нього можуть виникнути проблеми з Вашим призовом. Проте зазначаємо, що в разі виклику з військового комісаріату (отримання повістки) Ви зобов’язані з’явитись.

Приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць проводиться з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей.

Тобто без належної приписки до військкомату призвати Вас буде досить важко.

Однак за таке нез’явлення настає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Відповідно до статті 211-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 гривень).

Крім того, відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах - тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 – 119 гривень).

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 – 255 гривень).

 1. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу

На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі – громадяни призовного віку).

Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин.

Організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу здійснюється міськими (районними) державними адміністраціями (виконавчими органами міських рад) у взаємодії з міськими (районними) військовими комісаріатами.

Строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу визначаються Указом Президента України. Такий указ публікується в засобах масової інформації не пізніш як за місяць до закінчення року, що передує року призову (призовів) громадян України на строкову військову службу, крім указу про призов (призови) громадян України на строкову військову службу в особливий період, який публікується не пізніш як за місяць до початку проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу.

Зверніть увагу!

Після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:

 • призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці;
 • у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;
 • призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в семиденний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік;
 • керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.

У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом.

Зауважимо, що навіть якщо Ви не отримаєте повістку, все одно Ви маєте з’явитись до військкомату, інакше настає відповідальність.

Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, установлений військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, визнаються:

 • перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;
 • смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.

Отже, наразі немає законних підстав для непроходження громадянином строкової військової служби в разі призову, проте є варіанти отримання відстрочки або звільнення від призову за певних обставин. Також є варіант проходження альтернативної (невійськової) служби замість проходження строкової військової  служби.

 1. Відстрочка від призову

Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їхнім бажанням надається призовникам, які мають:

1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;

5) двох і більше дітей;

6) дитину-інваліда;

7) дружину-інваліда;

8) вагітну дружину.

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їхнім бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

 • у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
 • у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
 • у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
 • в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамах міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.

Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров'я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

 • педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю;
 • медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
 • священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, - на час виконання обов’язків священнослужителя;
 • сільським, селищним, міським головам - на строк виконання ними цих повноважень;
 • особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
 • резервістам - на весь період служби у військовому резерві;
 • поліцейським - на весь період їх служби.

Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, - до прийняття відповідного рішення.

Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їхнє право на відстрочку.

 1. Звільнення від призову

Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:

 • які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
 • які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;
 • які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;
 • батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;
 • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 • які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання;
 • яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Отже, у Вас є можливість ознайомитися з вищенаведеними підставами отримання відстрочки або звільнення від призову та визначити для себе найбільш прийнятний варіант. Проте радимо звернути увагу на відстрочку від призову за сімейними обставинами або за станом здоров'я, які у Вашому випадку можуть бути найбільш прийнятними. Можливо, Ви вирішите продовжити навчання, у такому разі Вам може бути надана відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання.

Якщо ж медична комісія визнає Вас непридатним до військової служби за станом здоров'я, Вас можуть повністю звільнити від необхідності проходити службу в армії за призовом.

 1. Альтернативна (невійськова) служба

Цей варіант може підійти, якщо всі інші не підходять до Вашої ситуації.

Альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової  служби  і  має  на  меті виконання обов'язку перед суспільством.

Право  на  альтернативну  службу  мають  громадяни України,  якщо виконання військового  обов'язку  суперечить  їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.

На альтернативну службу  направляються  громадяни, які  підлягають  призову  на  строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як  такої,  що  суперечить їхнім  релігійним  переконанням,  документально  або  іншим  чином підтвердили  істинність  переконань  та  стосовно  яких   прийнято відповідні рішення.

Не підлягають направленню на альтернативну службу громадяни:

 • звільнені відповідно до законодавства від призову на строкову військову службу;
 • яким відповідно до законодавства надано відстрочку від призову на строкову військову службу (на строк дії відстрочки).

Альтернативну службу громадяни  проходять  на підприємствах,   в   установах,  організаціях,  що  перебувають  у державній, комунальній власності або переважна частка у статутному фонді  яких  є  в державній або комунальній власності,  діяльність яких у першу чергу пов'язана із соціальним захистом  населення, охороною здоров'я, захистом довкілля,    будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній  службі  в  організаціях  Товариства  Червоного Хреста України.

Строк  альтернативної  служби  у  півтора раза перевищує  строк  військової  служби,  встановлений для солдатів і сержантів,  які  проходять  строкову  військову  службу в Збройних Силах  України  та  інших  утворених відповідно до законів України військових  формуваннях.  Для  осіб,  які  мають  вищу  освіту  за освітньо-кваліфікаційним   рівнем   підготовки   спеціаліста   або магістра,  строк  альтернативної  служби  у півтора раза перевищує строк   військової   служби,  встановлений  для  осіб,  які  мають відповідний   освітньо-кваліфікаційний  рівень.

Громадянин, направлений на альтернативну службу, не має права:

 • ухилятися від проходження альтернативної служби;
 • брати участь у страйках;
 • займатися підприємницькою діяльністю;
 • навчатися в закладах освіти, крім середніх або вищих закладів освіти з вечірньою або заочною формами навчання;
 • відмовлятися від  місця  проходження  альтернативної служби, визначеного відповідним структурним підрозділом місцевої державної адміністрації. 
 1. Можлива кримінальна відповідальність

Звичайно, у Вас є можливість ігнорувати повістки, не з’являтися на виклики військкомату, покинути країну без повідомлення військкомату або просто перечекати ці 2 роки десь в іншому місці, не виходячи на зв'язок з військкоматом, а потім сподіватись, що все обійдеться сплатою адміністративних штрафів, проте зауважуємо, що в деяких випадках, просто адміністративними штрафами не обійдеться, може настати і кримінальна відповідальність. Тому радимо Вам завчасно з’ясувати, чи зможете Ви потім обґрунтувати поважність причин такого неприбуття на виклики військкомату.

Так, відповідно до норм кримінального законодавства України ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців (частина перша статті 337 КК України).

Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

Крім того, ухилення від призову на строкову військову службу карається обмеженням волі на строк до трьох років (статті 335 КК України).

Спосіб вчинення злочину, передбаченого у статті 335 КК України, може бути різним, але визначення конкретного способу має значення для правильного визначення моменту закінчення злочину. Так, вказані дії можуть полягати в самокаліченні, симуляції хвороби, підробленні документів, іншому обмані (скажімо, у доведенні до членів призовної комісії завідомо неправдивих відомостей про смерть чи тяжку хворобу близького родича тощо або у свідомому замовчуванні яких-небудь відомостей), а так само в прямій відмові від несення обов'язків військової служби, і в таких випадках злочин є закінченим з моменту отримання повного або тимчасового звільнення від військової служби. При цьому самі самокалічення, симуляція хвороби, підробка документів, інший обман можуть за наявності відповідних підстав кваліфікуватися як замах на ухилення від призову на строкову військову службу.

При ухиленні шляхом бездіяльності, коли призовник без поважних причин не прибуває у строки, встановлені військовим комісаріатом та вказані у повістці, до призовної дільниці для відправлення у військову частину, злочин є закінченим з моменту нез'явлення призовника до призовної дільниці. Поважними причинами нез'явлення у цьому випадку вважаються такі, що підтверджуються відповідними документами: а) перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина або інші обставини, що позбавили громадянина можливості особисто прибути у вказані пункт і строк; б) смерть або тяжка хвороба його близького родича.

Незгода призовника з рішенням комісії у справах альтернативної служби про відмову в проходженні ним такої служби та оскарження такого рішення в судовому порядку не звільняють особу від обов'язку з'явитися для проходження строкової військової служби.

Нез'явлення військовозобов'язаного або призовника до військового комісаріату без поважних причин не для відправлення у військову частину у зв'язку з призовом на строкову військову службу, а за іншим викликом тягне адміністративну відповідальність за статтею 210 КУпАП. За цією ж статтею військовозобов'язаний або призовник несуть відповідальність за ухилення від подання до військового комісаріату відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, навіть якщо це вчинено ними з метою ухилення в майбутньому від призову на військову службу.

Висновок

Отже, радимо Вам діяти відповідно до чинного законодавства та з’явитись за викликом військкомату, попередньо з’ясувавши можливість отримання відстрочки або звільнення від призову, а також проходження альтернативної служби.

Якщо у Вас виникли якісь питання або уточнення, будемо раді Вам допомогти все детально з’ясувати.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації: